Necmettin Erbakan Üniversitesi KPSS’li veya KPSS’siz personel alacak! Lise, önlisans ve lisans mezunu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. Eczacı pozisyonu için KPSS Şartı aranmayacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI 

Lise Mezunu: 8 Teknisyen, 16 Destek Personeli (Hizmetli), 7 Aşçı, 11 Hastabakıcı), 2 Diğer Sağlık Personeli, 1 Destek Personeli, 

Önlisans Mezunu: 3 Tekniker, 28 Sağlık Teknikeri, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

Lisans Mezunu: 4 Büro Personeli, 1 Spor Uzmanı, 1 Diyetisyen, 2 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Mühendis, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Psikolog. 

MEZUNİYETE GÖRE ŞARTLAR

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

  • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x